คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 12 เม.ย.60 ถึงวันที่ 20 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เอกสารประกอบการอบรม กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
 
       โหลดเอกสารประกอบการประชุม : เอกสารประกอบการบรรยายที่ 1
                                                         เอกสารประกอบการบรรยายที่ 2