คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ก.ย.66 ถึงวันที่ 15 ก.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
     

วันที่ 13 กันยายน 2566 ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และบุคลากรสำนักงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ให้การต้อนรับโดย คุณทิตยา จันทร์สุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา