คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มแสดง :: 15 ต.ค.63 ถึงวันที่ 7 ต.ค.76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฎิบัติในการพัสดุของมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฎิบัติในการพัสดุของมหาวิทยาลัยทักษิณ

https://drive.google.com/file/d/10Lm-Hy_LU7T1Z-rj-wMR7Mgk-a9hcR3r/view?usp=sharing