คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ส.ค.63 ถึงวันที่ 15 ส.ค.77
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 - 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม "เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม : การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ" เพื่อระดมความเห็นประเด็นความร่วมมือเกี่ยวกับการเตรียมความพร
 
     

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 - 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม "เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม : การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ" เพื่อระดมความเห็นประเด็นความร่วมมือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการภายใต้โจทย์ความเป็นธรรม แก้ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย โดยเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ในการประชุมดังกล่าวมีผู้แทนจากนิติศาสตร์ภูมิภาคและผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุมเพื่อสานสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง ร่วมกันสร้างความยุติธรรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย