คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ก.ค.62 ถึงวันที่ 21 ก.ค.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ ให้นิสิตที่มีหัวข้อวิจัยดังนี้ วิทยาเขตสงขลา ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
 
     

ประกาศ ให้นิสิตที่มีหัวข้อวิจัยดังนี้ ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ.ศรุต จุ๋ยมณี

1.มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ในประเทศไทย กรณีศึกษาบาคาร่า

2.การุณยฆาตกับกฎหมายไทย

3.สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารราชการของคนต่างด้าว กรณีศึกษาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย

อ.เจษฎา ทองขาว

1.การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

2.มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิสัตว์

3.ศึกษาคุณสมบัติของตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุนในการห้ามคนตาบอดสี ในการรับราชการตำรวจ

 

อ.นฤมล ฐานิสโร

1.ประสิทธิภาพของการระงับข้อพิพาททางเลือก ศึกษากรณีของประเทศไทยเปรียบเทียบประเทศสิงคโปร์

2.ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการพนันออนไลน์ กรณีศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย

3.มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจแฟรนไชส์ กรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายประเทศไทยกับประเทศอเมริกา   และประเทศอินโดนีเซีย

อ.ธีรยุทธ ปักษา

1.มาตรการทางกฎหมายด้านอาหารต่อผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำสงขลา

2.ไม่มีแดนสีรุ้งสำหรับเธอ

3.การคุ้มครองนักโทษหญิงในทัณฑสถานตามกฎหมาย

อ.จิรนันท์ ไชยบุปผา

1.การเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิดของกลุ่มเพศวิถี

2.ความเลื่อมล้ำในการจัดสรรภาษีรถยนต์ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณีการจักสรรภาษีของเทศบาล  เมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา

3.ปัญหาการเยียวยาและบทลงโทษทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ถูกละเมิดโดยผู้ประกอบ  วิชาชีพเวชกรรม

อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์

1.สิทธิในการได้รับการเยียวยาความเสียหายในคดีอาญาโดยรัฐ ศึกษากรณีผู้เสียหายเป็นสตรีมุสลิม

2.อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสูญ ค.ศ.2006 ศึกษากรณี คณะกรรมการว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

3.อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ค.ศ.2006 ศึกษากรณี  การเยียวยาผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการฟ้องคดีต่อศาล

อ.ศาสตรา แก้วแพง

1.มาตรการคุ้มครองเด็กที่ถูกกลั้นแกล้ง

2.ศึกษาการใช้บริการการขนส่งของเอกชน

3.มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองการถูกละเมิดจากสื่อโซเชียล

ผศ.กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี

1.สิทธิในการใช้ของเล่นทางเพศ หรือ sex toy

2.มาตรการจัดการและควบคุมการค้าประเวณี ศึกษากรณี พื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

3.ปัญหาโสเภณี  ศึกษากรณีการค้าประเวณีริมถนน

อ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล

1.มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณี

2.มาตรการบังคับใช้กัญชาเสรีทางการแพทย์โดยถูกกฎหมาย

3.มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครเมืองสงขลาและเทศบาลตำบลเขารูปช้าง

อ.ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์

1.การจัดให้มีสัญญาณไฟจราจรคนข้าม บริเวณสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา

2.ความเสื่อมทางสมองกับอายุของผู้พิพากษา

3.SEXTOY ในบริบทของกฎหมายไทย

อ.ดร.จันทราทิพย์ สุขุม

1.เครื่องมือเพิ่มความสุขทางเพศความสัมพันธ์ที่ขัดกันต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

2.หลักการเลือกปฏิบัติของบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมในการจ้างแรงงาน

3.มาตรการป้องกันการรังแกข่มขู่ในโรงเรียน กรณีศึกษาประเทศไทย กับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์และราชอาณาจักร

อ.หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร

1.มาตรการคุ้มครองสิทธินางแบบเด็ก

2.มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยอิเล็กทรอนิกส์

3.แนวทางในการกำหนดเกณฑ์ค่าส่วนกลางของอพาร์ตเม้นท์ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สงขลา

อ.ณฐกันต์ ด้วงปาน

1.ทัศนคติด้านลบต่อกัญชาของคนไทยโดยสื่อนำของกฎหมาย

2.กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ศึกษากรณี การอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายอิสลาม

3.แนวทางในการแก้ไขปัญหาช่องว่างทางกฎหมายของผู้เสียชีวิตก่อนดำเนินคดีอาญาในความผิดส่วนตัว

รศ.กรกฎ ทองขะโชค

1.การยกเลิกโทษประหารในประเทศไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

2.มาตรการบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดภายหลังจากการปล่อยตัวในคดีที่มีอัตราโทษ

    ไม่เกิน 5 ปี

3.ปัญหาการสร้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ศึกษากรณีเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ท่าเรือน้ำลึก อ.จะนะ จ.สงขลา