คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 เม.ย.62 ถึงวันที่ 10 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผศ.ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ให้เกียรติมาบรรยายในรายวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
 
     

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ผศ.ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ให้เกียรติมาบรรยายในรายวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 ให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ โอกาสนี้ครับ