คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.62 ถึงวันที่ 5 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือกับ SDU ในโครงการ "Visiting Professor บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ"
 
     

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือกับ SDU ในโครงการ "Visiting Professor บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ" โดยได้เชิญ Visiting Professor : Ms.Sandipa Das จาก School of Humanities and Social Science , Sharda University , INDIA มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการและด้านอื่นๆ เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไพโรจน์อินทรศิริสวัสดิ์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา