คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 เม.ย.62 ถึงวันที่ 4 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา มีความยินดีที่จะมอบเกียรติบัตรอันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่นิสิต
 
     

วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมทองหลาง1 อาคาร 7 เวลา 13.00 กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา มีความยินดีที่จะมอบเกียรติบัตรอันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่นิสิตจำนวน 5 คน ได้แก่ 1.นางสาวสายฝน ทองใบ 2.นายปิยะ มุณีฉิม 3.นายณัฐวัตร เนรจุล 4.นายอธิศ กลิ่นขจรวงศ์ 5.นายปณิธิ แก้วกากรณ์ รวมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง โดยมี รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.รวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์อัฏฐพล เทพยา และอาจารย์โชติพงษ์ บุญฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และงานวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึก