คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ก.พ.62 ถึงวันที่ 7 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มอบทุนหนังสือจากสำนักพิมพ์วิญญูชนให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์
 
     

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นตัวแทนมอบทุนหนังสือจากสำนักพิมพ์วิญญูชนให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์