คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ต.ค.61 ถึงวันที่ 11 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คัดเลือกเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา
 
     

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันตอบ        

ปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพีวิชาการ 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        1.เป็นนิสิตคณะนิติศาสตร์ ทุกประเภท ทั้ง 2 วิทยาเขต

        2.นิสิต 2 คน ต่อ 1 ทีม การแข่งขัน

  •  การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน / วันเวลาเข้าร่วมการแข่งขัน

            1.ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น.

                 วิทยาเขตสงขลาส่งที่ คุณณัฐวุฒิ คงไข่

                 วิทยาเขตพัทลุงส่งที่ คุณกรีฑา รักเล่ง

            2.แข่งขันวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

  •  วิชาที่ใช้แข่งขัน

            1.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

            2.กฎหมายอาญา

            3.กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

            4.กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

            5.กฎหมายมหาชน

            6.กฎหมายระหว่างประเทศ

  •   กติกาการแข่งขัน

            การแข่งขันจะแข่งขันเพียง 1 รอบจบ

           1) ผู้เข้าแข่งขันต้องทำข้อสอบทั้ง 6 วิชา ข้อสอบแต่ละวิชาประกอบด้วย

               ข้อสอบอัตนัย ( เขียนตอบ ) 18 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน ให้เวลาทำข้อสอบข้อละ 3 นาที

               ข้อสอบปรนัย ( 4 ตัวเลือก ) 18 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน ให้เวลาทำข้อสอบข้อละ 1 นาที

               รวมทั้งหมด 36 ข้อ คะแนนรวม 117 คะแนน

           2) ในการทำข้อสอบแต่ละข้อ กรรมการจะให้สัญญาณเตือนก่อนหมดเวลาทำข้อสอบ ดังนี้ กริ่งสั่น 1 ครั้ง เมื่อเหลือเวลาทำข้อสอบอัตนัย 1 นาที และ     ปรนัย 15 วินาที

         กริ่งยาว 1 ครั้ง เมื่อหมดเวลา

          3) พิธีกรจะอ่านทวนคำถามเพื่อให้ทุกทีมตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นพิธีกรจะให้สัญญาณเริ่มทำข้อสอบ พร้อมทั้งเริ่มจับเวลา ผู้เข้าแข่งขันเริ่มทำข้อสอบได้

          4) เมื่อกรรมการประกาศหมดเวลา ให้ทุกทีมหยุดทำข้อสอบ และวางปากกาทันที มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบในข้อนั้น

          5) ถ้าผู้แข่งขันมีข้อสงสัยในคำตอบหรือคะแนน สามารถคัดค้านได้

          6) ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารระหว่างการแข่งขัน มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

          7) หลังจากทำข้อสอบครบทั้ง 6 วิชา จะประกาศผลคะแนน โดยทีมที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษาเนื่องในวันรพีวิชาการ 2561

          8) ในกรณีที่มีทีมได้คะแนนสูงสุดมากกว่า 1 ทีม จะทำการแข่งขันรอบพิเศษเพื่อตัดสินหาทีมชนะเลิศด้วยข้อสอบปรนัยข้อสอบสำรอง โดยวิธีสุ่มคำถามจากทั้ง 6 วิชา ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนมากกว่าในข้อตัดสินแบบข้อต่อข้อ จะเป็นผู้ชนะเลิศ

          9) การเฉลยและให้คะแนนของคณะกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุด