คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าววิเทศสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 28 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : TSU delegates in SEED 2018 are about to go abroad
 
     
นางสาวเนติ์ อัศวดารากร (น้องเนติ์) และเพื่อน ๆ นิสิตโครงการ SEED 2018 มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ต่างประเทศ ภายใต้ภารกิจของโครงการฯ ที่ได้รับมอบหมาย 

Miss Nay Assawadarakorn (Nay) and her TSU friends have been training a intensive course before experiencing overseas in Malaysia, Indonesia, Philippines and Vietname. 

All in Faculty of Law, Thaksin University, is very proud of her doing this exciting challenge.